Garść praktycznych informacji dla Klientów

 1. Tłumaczenia poświadczone (zwane potocznie „przysięgłymi”) sporządzamy zgodnie z ustawą z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego.

 2. Wydawane przez nas tłumaczenia poświadczone pisemne służą jedynie do ustalenia treści dokumentu źródłowego. Tłumaczenie nie stanowi dokumentu równoważnego pod względem prawnym z dokumentem źródłowym. Przykładowo w USC będą Państwo zobowiązani do złożenia tłumaczenia wraz z oryginałem zagranicznego aktu urodzenia/ małżeństwa/ zgonu, gdyż to właśnie oryginał dokumentu źródłowego jest podstawą dokonania wpisu w polskich aktach stanu cywilnego.

 3. Do tłumaczenia można przedstawić dokument w dowolnej formie (oryginał, kopię poświadczoną notarialnie/ przez innego tłumacza przysięgłego / inną uprawnioną osobę, kopię niepoświadczoną (czyli zwykłą kserokopię), dokument elektroniczny), przy czym w formule poświadczającej tłumacz ma obowiązek stwierdzić, czy tłumaczenie sporządził na podstawie oryginału czy kopii, a także czy kopia była poświadczona i przez kogo.

 4. Przed przedstawieniem dokumentu do tłumaczenia proszę upewnić się, że jest on kompletny. Jeśli zamierzają Państwo posłużyć się danym dokumentem źródłowym wraz z jego tłumaczeniem, powinien on mieć dokładnie taką postać, jak w chwili przedstawienia go do tłumaczenia. Nie należy umieszczać na nim żadnych dopisków ani nie należy wprowadzać żadnych innych zmian.

 5. Zasadniczo tłumaczona jest cała treść dokumentu przedstawionego do tłumaczenia (tłumacz może pominąć w tłumaczeniu jedynie nieistotne elementy, jak np. nazwę drukarni). W tłumaczeniu opisywane są również wszelkie cechy szczególne dokumentu, takie jak występowanie znaku wodnego lub innych zabezpieczeń.

 6. Tłumaczenia poświadczone pisemne opatrzone są pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego, przy czym na pieczęci znajdują się następujące informacje: imię i nazwisko tłumacza, język uprawnień oraz numer wpisu na listę tłumaczy przysięgłych.

 7. Sporządzamy również tłumaczenia w postaci elektronicznej, z podpisem elektronicznym.

 8. Tłumaczenia są ważne bezterminowo.

 9. Tłumacz przysięgły nie przechowuje dodatkowych egzemplarzy wydanych Państwu tłumaczeń (wydajemy Państwu oryginał tłumaczenia). Stąd w niektórych przypadkach korzystne dla Państwa może być sporządzenie i zachowanie dla siebie na przyszłość kserokopii/ skanu/ zdjęcia tłumaczenia.

 10. Koszt tłumaczenia poświadczonego pisemnego zależy przede wszystkim od ilości tekstu docelowego. Stawka za tłumaczenie pisemne dotyczy każdej rozpoczętej strony przeliczeniowej tłumaczenia, przy czym pełna strona przeliczeniowa to 1125 znaków ze spacjami. Wyższa wycena może zostać przedstawiona w szczególności w przypadku dokumentów trudnych do odczytania lub obejmujących bardzo specjalistyczną terminologię.

 11. Koszt tłumaczenia poświadczonego ustnego zależy od czasu trwania tłumaczenia, liczonego od godziny, na którą tłumacz został wezwany. Koszt tłumaczenia jest powiększany o koszt dojazdu na miejsce tłumaczenia.

 12. Tłumacz przysięgły, oprócz sporządzania tłumaczeń, ma również uprawnienia do sporządzania i poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów (kopii) dokumentów sporządzonych w języku obcym, przy czym dotyczy to tylko języka, w zakresie którego tłumacz posiada uprawnienia.

 13. Aktualność naszych uprawnień do wykonywania tłumaczeń poświadczonych z danego języka można sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 14. Tłumacz przysięgły ma obowiązek zachować w tajemnicy fakty i okoliczności, z którymi zapoznał się w związku z tłumaczeniem.

 15. Tłumacz przysięgły ma obowiązek wykonywać powierzone mu zadania w sposób bezstronny.

 16. Tłumacz przysięgły nie udziela porad prawnych.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now