top of page
[Kancelaria Tłumaczy Przysięgłych]
Sylwia Botev

Tłumacz przysięgły
języka angielskiego

TP/38/15

tel. 502 033 802

Radosław Botev
Tłumacz przysięgły
jezyka niemieckiego i słowackiego

TP/67/11

tel. 609 281 295

TŁUMACZYMY...

[dla klientów biznesowych]
[dla klientów indywidualnych]
[dla kancelarii prawnych i notarialnych]


>   dokumenty korporacyjne

>   umowy

>   regulaminy

>   sprawozdania finansowe

>   opinie biegłego rewidenta

>   raporty finansowe

​>   polityki rachunkowości

​>   procedury wewnętrzne

>   faktury

>  dokumentację celną

​>   uchwały organów spółki

​>   dokumentację RODO

>  dokumentację cen transferowych

>  deklaracje podatkowe

>  zaświadczenia

>   świadectwa i dyplomy

​>   certyfikaty

​>   dokumentację ubezpieczeniową

​>   dokumenty samochodowe do zarejestrowania pojazdu

​>   dokumentację pracowniczą

​>   umowy

​>   akty urodzenia, małżeństwa i zgonu

​>   wyroki rozwodowe

>   zaświadczenia o niekaralności

>   dokumentację celną

>   zgody na wyjazd dziecka za granicę

>   opinie prawne

​>   akty notarialne

​>   dokumenty założycielskie

​>   wyciągi z rejestrów gospodarczych (KRS, Handelsregister, Firmenbuch, Companies House)

​>   uchwały organów spółek

​>   pełnomocnictwa

​>   pozwy

​>   dokumentację sądową

​>   akty prawne

​>   dokumenty archiwalne (akty stanu cywilnego, metryki kościelne, księgi wieczyste itp.), w tym sporządzone pismem gotyckim

Pozostałe usługi tłumacza przysięgłego

Poświadczamy odpisy (kopie) dokumentów sporządzonych

w języku obcym

Poświadczamy 

tłumaczenia w postaci elektronicznej

z użyciem podpisu kwalifikowanego

Wykonujemy tłumaczenia ustne

Sporządzamy tłumaczenia poświadczone

z języka obcego

na język obcy

Typowe rodzaje tłumaczonych dokumentów

Tłumaczenie kompletu dokumentów samochodowych niemieckich (mały Brief + duży Brief + umowa)

Tłumaczenie odpisu aktualnego z KRS

Tłumaczenie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

Tłumaczenie brytyjskiego dowodu rejestracyjnego 

(V5C)

Tłumaczenie sprawozdania finansowe sporządzonego według uor, MSR/MSSF, lokalnych GAAP

Tłumaczenie pozwu

Tłumaczenie świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego, świadectwo dojrzałości

Tłumaczenie opinii i raportu (sprawozdania) biegłego rewidenta

Tłumaczenie dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu

Tłumaczenie zaświadczenia

o niekaralności

Tłumaczenie dokumentów archiwalnych sporządzonych pismem odręcznym

Tłumaczenie wyciągu bankowego

bottom of page